Celem Stowarzyszenia jest poprawa i ochrona biologicznej kondycji wód rzeki Białej Przemszy, rozwój i utrzymanie rodzimej populacji ryb łososiowatych w wodach jej dorzecza oraz prowadzenie działalności ekologicznej ukierunkowanej na przywrócenie dawnych walorów przyrodniczych doliny Białej Przemszy.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1. przeciwdziałanie lokalnym zanieczyszczeniom wody oraz jej otoczenia,

  2. przeciwdziałanie nieuzasadnionym próbom regulacji rzek i potoków,

  3. przeciwdziałanie innym pracom prowadzonym w dolinie Białej Przemszy i jej dopływach niszczącym walory przyrodnicze rzeki i zagrażającym realizacji pozostałych celów Stowarzyszenia,

  4. stworzenie i utrzymanie naturalnej populacji pstrąga potokowego w wodach dorzecza Białej Przemszy głównie poprzez budowę i ochronę tarlisk, kanałów inkubacyjno – tarłowych oraz inkubatorów,

  5. działanie w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu,

  6. nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi Towarzystwami, organizacjami wędkarskimi i ekologicznymi w kraju i za granicą,

  7. prowadzenie i popieranie działalności publicystycznej i wydawniczej, mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej, wędkarskiej, turystycznej i historycznej o dorzeczu Białej Przemszy,

  8. tworzenie warunków do kompleksowych badań naukowych służących realizacji założonych celów,

  9. popularyzowanie idei i działalności Stowarzyszenia,

  10. podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.