Walne Zgromadzenie 2016

Forum na temat Białej Przemszy: przyroda, wędkarstwo, ryby, Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy. Zapraszamy do dyskusji!
Awatar użytkownika
drazewski
Posty: 168
Rejestracja: 01 sty 1970, 0:00
Lokalizacja: Żory

Walne Zgromadzenie 2016

Postautor: drazewski » 02 lut 2016, 9:33

Informuję wszystkich członków SPBP, ale także sympatyków naszego stowarzyszenia że tegoroczne Walne Zgromadzenie odbędzie się 27 lutego.
Dokładna godzina i miejsce zostaną podane wkrótce.

Przypominam że najbliższe Walne będzie wybierało nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną gdyż upływa trzyletnia kadencja.

Dodatkowo w tym wątku proszę o to, aby osoby które wiedzą już że nie będą mogły uczestniczyć w WZ, a mają do przedstawienia jakieś wnioski pod dyskusję, aby wysyłały je na maila firmowego: bialaprzemsza@interia.eu, bądź mojego prywatnego drazewski@interia.pl bądź też napisały go w tym wątku.

Awatar użytkownika
drazewski
Posty: 168
Rejestracja: 01 sty 1970, 0:00
Lokalizacja: Żory

Re: Walne Zgromadzenie 2016

Postautor: drazewski » 06 lut 2016, 21:55

Walne Zgromadzenie odbędzie się 27 lutego w naszej nowej siedzibie przy ul. Młyńskiej 14A w Sławkowie.

Godzina Walnego: I termin 16:00, II termin 16:15

Awatar użytkownika
drazewski
Posty: 168
Rejestracja: 01 sty 1970, 0:00
Lokalizacja: Żory

Re: Walne Zgromadzenie 2016

Postautor: drazewski » 12 lut 2016, 21:24

Przedstawiam ponownie protokół z Walnego z zeszłego roku. Proszę członków SPBP o zapoznanie się z nim.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
drazewski
Posty: 168
Rejestracja: 01 sty 1970, 0:00
Lokalizacja: Żory

Re: Walne Zgromadzenie 2016

Postautor: drazewski » 12 lut 2016, 21:43

REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ BIAŁEJ PRZEMSZY


§ 1
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach i terminach określonych przez Statut Stowarzyszenia.
§ 2
O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia indywidualnie członków Stowarzyszenia z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, podając równocześnie możliwość zapoznania się z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia a także regulaminem obrad.
§ 3
Walne Zgromadzenia są władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania - o ile nie postanowią one inaczej.
§ 4
W Walnym Zgromadzeniu członków uczestniczą:
a) z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi;
b) z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
§ 5
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, który proponuje Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza obrad, pełniącego funkcję protokolanta, którymi mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia. Zgromadzonym przysługuje prawo zgłaszania dalszych kandydatur na powyższe funkcje. Wyboru dokonuje Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W miarę potrzeby funkcje Przewodniczącego lub Sekretarza (protokolanta) mogą być powierzone dwóm osobom.
§ 6
Według zasad z poprzedniego paragrafu, na wniosek Przewodniczącego obrad powołane zostają:
a) Komisja Skrutacyjna - celem liczenia głosów, która w przypadku przeprowadzania wyborów w głosowaniu tajnym, może być poszerzona lub uzupełniona tak, by nie wchodziły w jej skład osoby w tych wyborach kandydujące.
b) Komisja Wnioskowa - formułująca w swoim protokole wnioski wynikające z dyskusji i zgłoszone w niej bezpośrednio.
Liczebność Komisji ustala Walne Zgromadzenie, Komisje natomiast wybierają ze swego grona Przewodniczących.
§ 7
Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z Regulaminem i przyjętym porządkiem, a w szczególności:
- przyjmuje pisemne zgłoszenia do dyskusji,
- udziela głosu uczestnikom z tym, że poza kolejnością głos może być udzielony w sprawach formalnych
i dla złożenia wyjaśnień,
- poddaje pod jawne głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia, które stają się natychmiast prawomocne, a ich przedmiot nie może być poddany ponownie pod głosowanie,
- poddaje pod dyskusję i jawne głosowanie Wnioski Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 8
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należą:
1) uchwalenie porządku i regulaminu obrad,
2) ustalenie ogólnych wytycznych działalności Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz zamierzeń ekonomicznych,
5) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
7) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
9) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
§ 9
Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym. Ukonstytuowanie się tych władz następuje w głosowaniu tajnym.
§ 10
Za kandydata do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) uważa się każdego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, za wyjątkiem tych członków którzy:
1) zrezygnowali z prawa do bycia wybranym do władz Stowarzyszenia w formie pisemnej od dnia ogłoszenia terminu Walnego Zgromadzenia do dnia jego odbycia się,
2) zrezygnowali z prawa do bycia wybranym do władz Stowarzyszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia,
3) nie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu, ale za wyjątkiem tych osób, które pisemnie lub poprzez internet (forum stowarzyszenia, e-mail) do dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia zgłoszą chęć kandydowania do władz Stowarzyszenia
§ 11
Głosowanie jawne odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący przedstawia kandydaturę lub treść uchwały i wzywa do głosowania. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki „za", „przeciw” lub „wstrzymania się od głosu”.
§ 12
Głosowanie tajne odbywa się poprzez rozdanie obecnym opieczętowanych pieczęcią Stowarzyszenia kart do głosowania, na których wyszczególnieni są kandydaci przedstawieni wcześniej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku X przy nazwiskach kandydatów ( 5 w przypadku Zarządu, 3 w przypadku Komisji Rewizyjnej), na których chce się oddać głos i wrzuceniu karty do głosowania do urny bądź w inny sposób przekazaniu przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej. Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna przelicza głosy, a następnie sporządza protokół z czynności i przedstawia go zebranym jako wynik wyborów. Za głos nieważny uznaje się kartę, na której nie skreślono żadnej osoby bądź kartę przekreśloną.
§ 13
W przypadku trudności w prawidłowym prowadzeniu Zgromadzenia z powodu niewłaściwego zachowania
się zebranych, Przewodniczący obrad jest uprawniony do: uprzedzenia, że dalsze zakłócanie przebiegu Zgromadzenia spowoduje zawieszenie obrad i zawieszenie Zgromadzenia przed wyczerpaniem porządku dziennego, a w przypadku nieskuteczności tego uprzedzenia do zawieszenia obrad i zakończenia Walnego Zgromadzenia.
§ 14
Zawieszenie obrad może być dokonane przez Przewodniczącego w przypadku niemożności ich kontynuowania z przyczyn technicznych.
§ 15
Zawieszone Walne Zgromadzenie kontynuuje swoje obrady w nowym terminie ustalonym przez Zarząd.
Podjęte uchwały zachowują moc obowiązującą i nie mogą być ponownie przedmiotem obrad. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządzony zostaje protokół, który podpisują: Sekretarz i Przewodniczący Zgromadzenia.
§ 16
Ramowy porządek dzienny stanowi załącznik do Regulaminu.

Awatar użytkownika
drazewski
Posty: 168
Rejestracja: 01 sty 1970, 0:00
Lokalizacja: Żory

Re: Walne Zgromadzenie 2016

Postautor: drazewski » 12 lut 2016, 21:43

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ BIAŁEJ PRZEMSZY


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia (informacja pisemna od Komisji Wnioskowej).
5. Dyskusja na porządkiem obrad i przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2015 roku.
8. Sprawozdanie finansowe z 2015 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 roku.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań za rok ubiegły poprzez przeprowadzenie głosowania.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zamierzeń ekonomicznych na rok bieżący.
13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków oraz projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd.
14. Wybory nowych składów zarządu i komisji rewizyjnej
a) zgłoszenie i przedstawienie kandydatów na członków zarządu
b) dyskusja nad kandydatami
c) głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami (wg kolejności zgłoszenia)
d) zgłoszenie i przedstawienie kandydatów na członków komisji rewizyjnej
e) dyskusja nad kandydatami
f) głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami (wg kolejności zgłoszenia)
15. Zgłaszanie wolnych wniosków.
16. Dyskusja na poszczególnymi wnioskami.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Awatar użytkownika
drazewski
Posty: 168
Rejestracja: 01 sty 1970, 0:00
Lokalizacja: Żory

Re: Walne Zgromadzenie 2016

Postautor: drazewski » 12 lut 2016, 21:44

Regulamin WZ w pliku:
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
bronek
Posty: 33
Rejestracja: 01 sty 1970, 0:00

Re: Walne Zgromadzenie 2016

Postautor: bronek » 24 lut 2016, 13:20

Mnie nie bedzie.

jednak chcialbym aby czlonkowie na Walnym zastanowili sie nad planem zadan, ktory mialby byc wykonany w 2016r. Proponuje skupic sie w 2016r tylko na ponizszych czynnosciach:

1. Naprawa kanalu tarlowego w Okradzionowie
2. Sadzenie ikry, konserwacja inkubatorow i kanalow tarlowych (miejsce sadzenia ikry: Zyd, Okradzionow, BP-Rudy, Centuria-tarlisko, Kanal Szczakowski). W przypadku sadzenia ikry tylko w Okradzionowie i kolo Zyda (jak to mialo miejsce ostatnio) powinna moim zdaniem ulec zdecydowanemu zmniejszeniu ilosc sadzonej ikry. Jesli ikra mialaby byc sadzona we wszystkich wymienionych miejscach, ilosc dotychczasowa moze pozostac.
3. Zarybienie (pstrag&lipien)
4. Zawody-zmiana formuly, ograniczenie liczby zawodnikow. Na ostatnim Walnym ten temat zostal juz poruszony. Mysle, ze na tym Walnym powinna byc podjeta ostateczna decyzja. Ja osobiscie sklaniam sie do formuly zamknietej (na zaproszenia). Przy czym nalezalo by ustalic na Walnym kryteria wyboru osob, ktore mialyby zostac zaproszone.


Jeszcze zostalo pare dni do Walnego wiec pewnie rozgorzeje ponizej intensywna dyskusja...:)
Pzdr.
Bronek

Awatar użytkownika
drazewski
Posty: 168
Rejestracja: 01 sty 1970, 0:00
Lokalizacja: Żory

Re: Walne Zgromadzenie 2016

Postautor: drazewski » 24 lut 2016, 22:54

Co do Twoich punktów Bronek zgadzam się z pierwszymi trzema. Czwartym mniej, ale o tym później. Osobiście dopisałbym jeszcze punkt sprzątania rzeki. Chciałbym żeby poprzestać na tym, takie minimum, ale mimo wszystko wiem że to i tak kupa roboty.
Walne jednak może coś przygotować, zaproponować, w formie wniosków, później i tak decyzyjność będzie po stronie nowego zarządu. Ja mam ogromną nadzieję że nowo wybrani członkowie zarządu przygotują wkrótce po Walnym jakiś program działań na najbliższe trzy lata. A być może także zrewidują statut stowarzyszenia i przedstawią stosowne zmiany.

Co do zawodów mam inne zdanie. Jestem przeciwny formule zamkniętej. Wg mnie zawody powinny być częściowo otwarte ale z limitowaną ilością zawodników (powiedzmy max 40 osób). Częściowo, ponieważ uważam że powinno się zarezerwować pewien pakiet miejsc dla osób zaproszonych przez zarząd. Pozostała pula dla osób które się zgłoszą i decydować powinna kolejność zgłoszeń. Ewentualnie można przyjąć też że jeśli ktoś będzie chciał się zapisać, a ilość 40 osób będzie już przekroczona, to wtedy taka osoba musiałaby zapłacić 200% normalnego wpisowego.


Wróć do „Ogólnodostępne”
  Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron