STATUT

Statut (w .pdf)

Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy, zwane w dalszym ciągu statutu „Stowarzyszeniem”.

§2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Sławków (woj. śląskie).

 3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń.

§3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem samorządnym, działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§4a

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” ( Dz. U. Z 1989r nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§6

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 • ochrona środowiska naturalnego a w szczególności poprawa i ochrona biologicznej kondycji wód rzeki Białej Przemszy oraz ochrona ichtiofauny w wodach jej dorzecza,
 • prowadzenie działalności ekologicznej ukierunkowanej na przywrócenie dawnych walorów przyrodniczych doliny Białej Przemszy,
 • wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych opartych na działaniach proekologicznych.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. przeciwdziałanie lokalnym zanieczyszczeniom wody oraz jej otoczenia,

 2. przeciwdziałanie nieuzasadnionym próbom regulacji rzek i potoków w dorzeczu Białej Przemszy i jej dopływach,

 3. przeciwdziałanie innym pracom prowadzonym w dolinie Białej Przemszy i jej dopływach niszczącym walory przyrodnicze rzeki i zagrażającym realizacji pozostałych celów Stowarzyszenia,

 4. monitoring stanu przyrodniczego w dorzeczu Białej Przemszy,
 5. ochrona populacji pstrąga potokowego w wodach dorzecza Białej Przemszy głównie poprzez odtwarzanie, konsrewację i ochronę tarlisk, oraz budowę kanałów inkubacyjno – tarłowych oraz inkubatorów

 6. działanie w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu,

 7. nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi Towarzystwami, organizacjami wędkarskimi i ekologicznymi w kraju i za granicą,

 8. prowadzenie i popieranie działalności publicystycznej i wydawniczej, mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej, wędkarskiej, turystycznej i historycznej o dorzeczu Białej Przemszy,

 9. tworzenie warunków do kompleksowych badań naukowych służących realizacji założonych celów,

 10. popularyzowanie idei i działalności Stowarzyszenia,

 11. podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i uznała statut Stowarzyszenia oraz wniosła stosowne opłaty.

 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom, które położyły wybitne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego oraz jest zwolniony od świadczeń członkowskich.

§11

O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§12

Członek Stowarzyszenia: zwyczajny i honorowy z zastrzeżeniem określonym w § 10 ma prawo:

 1. uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia,

 2. wybierać i być wybranym do wszystkich władz Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym statucie,

 3. wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Stowarzyszenia, poddawać krytyce ich działalność oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami,

 4. nosić odznaki Stowarzyszenia,

 5. uczestniczyć w zebraniach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§12a

Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§13

Zwyczajny członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień statutu, wydanych na jego podstawie przepisów i uchwał władz Stowarzyszenia, stać na straży dobrego imienia Stowarzyszenia, ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków,

 2. informować władze Stowarzyszenia o wszelkich sytuacjach i okolicznościach mogących zagrozić realizacji celów Stowarzyszenia oraz w miarę własnych możliwości przeciwdziałać tym zagrożeniom,

 3. opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

 4. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

 5. uczestniczyć w walnych zgromadzeniach Stowarzyszenia.

§14

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

 2. skreślenia na skutek nieopłacenia składki za dany okres, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną,

 3. skreślenia za nagminne nieprzestrzeganie obowiązków członka zawartych w statucie Stowarzyszenia; decyzję w tym wypadku podejmuje Zarząd,

 4. śmierci członka,

 5. utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.

§15

Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osoby, która została wykluczona ze Stowarzyszenia może nastąpić po upływie 2 lat od daty jego wykluczenia .

Rozdział IV

Władze oraz zasady organizacyjne Stowarzyszenia

§16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i jest równoczesna.

 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby ich członków.

 3. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym. Ukonstytuowanie się tych władz następuje w głosowaniu tajnym.

 4. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka z powodu jego bezczynności lub działań sprzecznych z prawem lub statutem Stowarzyszenia.

 5. W razie zdekompletowania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji mogą one uzupełnić swój skład z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/2 liczby członków z wyboru. Decyzje te podjęte przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 6. Walne Zgromadzenia są władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania – o ile nie postanowią one inaczej.

 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na zasadach określonych dla zwyczajnych zgromadzeń, a uczestniczą w nich członkowie uprawnieni do brania udziału w zwyczajnych zgromadzeniach.

§17

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenia dzielą się na:

 1. zwyczajne

 2. nadzwyczajne

§18

W Walnym Zgromadzeniu członków uczestniczą:

 1. z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi;

 2. z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należą:

 1. uchwalenie porządku i regulaminu obrad,

 2. ustalenie ogólnych wytycznych działalności Stowarzyszenia,

 3. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz zamierzeń ekonomicznych,

 5. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,

 6. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

 7. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

 9. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia,

 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§20

 1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeden raz w roku (pierwsze półrocze).

 2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia indywidualnie wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§21

 1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków, w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.

§22

Zarząd realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia i za swą działalność odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

§23

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w 7 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków Prezydium w składzie:

– prezesa

– wiceprezesa

– sekretarza

§24

Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§25

Do kompetencji Zarządu należy tworzenie warunków prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 2. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przedstawiania im planów i materiałów, o których mowa w §19,

 3. realizacja uchwał Walnych Zgromadzeń,

 4. rozpatrywanie, zatwierdzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

 5. ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,

 6. promowanie i rozwijanie działalności ekologicznej Stowarzyszenia,

 7. przygotowywanie i uchwalanie programów, projektów oraz prac realizujących cele zawarte w statucie Stowarzyszenia.

§26

Do zadań sekretarza należy:

1) troska o to, aby członkowie Stowarzyszenia byli powiadomieni o uchwałach Walnego Zebrania i postanowieniach Zarządu,

2) prowadzenie aktualnej listy nazwisk i adresów członków Stowarzyszenia,

3) przyjmowanie składek członkowskich od członków Stowarzyszenia, wpisowego oraz innych wpływów,

4) prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia, a także wydatków i wpływów.

§27

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzi od 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§28

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądania wyjaśnień,

 3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występowanie w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna może dokonać kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata.

§29

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§30

Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

 1. wpisowe, składki i opłaty członkowskie,

 2. dotacje, subwencje i darowizny.

§31

Fundusze Stowarzyszenia przeznacza się na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej.

§32

Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia w następujący sposób:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu danej organizacji,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§33

Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, w tym udzielenia pełnomocnictw oraz zawierania umów wymagany jest podpisy prezesa lub w jego zastępstwie wiceprezesa bądź sekretarza.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§34

 1. Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów członków biorących udział w prawomocnych obradach, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 2. W przypadku zgłoszenia wniosku o zmianę statutu przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie na trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć ten wniosek Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Wniosek o zmianę statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.

§35

Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w trakcie prawomocnych obrad Walnego Zgromadzenia.

§36

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia, jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.