Nie bądź obojętny! Reaguj!

Od początku działania naszego stowarzyszenia pod naszym adresem kierowane są liczne prośby od podjęcie działań w stosunku do zauważonych szkód w środowisku bądź też zagrożeń dla przyrody Białej Przemszy. Szczególnie często informowani jesteśmy o wycinaniu drzew, ujściach ścieków, rozjeżdżaniu potoków przez quadowców czy innych „podejrzanych” pracach prowadzonych nad brzegami wód całej zlewni. Oczywiście sami także inwentaryzujemy zagrożenia ekologiczne, które następnie przekazujemy do odpowiednich instytucji (np.: ostatnio dokonaliśmy szczegłówej inwentaryzacji zagrożeń ekologicznych nad potokiem Tarnówka).

Bardzo ważne w zgłaszaniu zagrożeń czy dewastacji środowiska jest to, aby dokonać zgłoszenia w miarę szybko, oraz najlepiej do kilku instytucji na raz. Zgłoszeń możemy dokonywać telefonicznie, na piśmie ale także opcjonalnie poprzez e-mail.

Do kogo zgłaszać zaobserwowaną dewastację, szkodę, zagrożenie? To zależy z jakim przypadkim mamy do czynienia.

Zgłoszenie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku przyjmuje regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ). W przypadku zlewni Białej Przemszy będzie to odpowiednio RDOŚ w Krakowie (dla górnego biegu rzeki) oraz RDOŚ w Katowicach.

Czym jednak jest szkoda w środowisku? Oto definicja:

Według Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą szkodową:

„SZKODA W ŚRODOWISKU to negatywna mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych (gatunków chronionych, chronionych siedlisk przyrodniczych, wody, ziemi), oceniona w stosunku do stanu początkowego, spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska.”

Jak widać z powyższej definicji, aby zgłosić szkodę w środowisku należy znać przynajmniej stan z przed wystąpienia szkody. Podczas zgłaszania takiej szkody dobrze byłoby wskazać odpowiedzialny za ten stan rzeczy podmiot korzystający ze środowiska. Poniżej umieściliśmy czysty wzór takiego zgłoszenia. Zachęcamy do wydrukowania gdyż jak wyjaśnie poniżej nie tylko organizacje ekologiczne mają prawo do zgłaszania szkód w środowisku.

WZÓR ZGŁOSZENIA DO RDOŚ KATOWICE

WZÓR ZGŁOSZENIA DO RDOŚ KRAKÓW

Prawo zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku ma każdy obywatel!

Oczywiście w zależności od tego kto dokonuje zgłoszenia uprawnienia takiej osoby/podmiotu są różne. Organy administracji publicznej oraz organizacje ekologiczne zgłaszające szkodę lub bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku dotyczące środowiska jako dobra wspólnego, mogą uczestniczyć w postępowaniu na prawach strony. Nie mogą na prawach strony uczestniczyć inne podmioty dokonujące zgłoszenia. Ich udział w sprawie ogranicza się do fazy wszczęcia postępowania (kończy się z chwilą, kiedy postanowienie o wszczęciu postępowania albo o odmowie wszczęcia postępowania stało się ostateczne). Osoby fizyczne mają więc prawo do dokonania skutecznego zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku otrzymania postanowienia o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Może się jednak okazać że nie będzie można od ewidentnego sprawcy wyegzekwować działań naprawczych, gdyż podmiot, pomimo wyrządzania szkód jest chroniony ustawą. I tak np. wyłączone z ustawy są działania prowadzone w ramach gospodarki leśnej zgodnie z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub też szkody w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, powstałe w związku z przedsięwzięciami, jeżeli zidentyfikowano negatywny wpływ przed ich realizacją (w tym przypadku szkody naprawia się w ramach kompensacji przyrodniczej według zasad określonych w decyzji środowiskowej).

A co jeśli przykładkowo widzimy kogoś kto wycina nad rzeką (i nie tylko) pojedyncze drzewa czy też krzaki na własy użytek?  Czy taki przypadek również nadaje się do zgłoszeń do RDOŚ? Oczywiście nie. W takim przypadku najlepiej w pierwszej kolejności wezwać Policję czy też Straż Miejską (jeśli jest możliwość przyłapania delikwenta na „gorącym uczynku”). Gdybyśmy jednak widzieli jedynie ślady takiej działalności to powinniśmy zwrócić się  pisemnie do właściwego terenowo Urzędu Miasta/Gminy. Urząd powinien po naszej interwencji sprawdzić czy drzewa zostały wycięte zgodnie z prawem. Jeśli wycinka drzew nastąpiła niezgodnie z prawem (bez wymaganej prawem decyzji), to wtedy Urząd powinien wszcząć postępowanie administracyjne w celu ustalenia i ukarania osoby lub instytucji, która dopuściła się wycinki drzew bez zezwolenia.

W ciągu ostatnich kilku lat słyszeliśmy o kilku przypadkach padania ryb w Białej Przemszy. W takim przypadku, aby była szansa znalezienia winnego zatrucia rzeki, ważna jest szybkość działania. W pierwsze kolejności powinno się powiadomić Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska, najlepiej telefonicznie. Można również zgłośić na piśmie wraz z opisem zaobserwowanej sytuacji oraz wskazaniem odcinka rzeki oraz brzegu, na którym śnięte ryby zostały zauważone. Jeśli jest to możliwe, to należy wykonać zdjęcia.Dotarła kiedyś do naszego stowarzyszenia informacja w sprawie umacniania brzegów gruzem przez właściciela posesji dochodzącej do rzeki. Co w takim przypadku? Czy wolno prowadzić takie działania i kto może wydać odpowiednią zgodę? Otóż umacnianie brzegów regulowane jest przez art. 122 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. Na jego podstawie takie prace można wykonywać po uzyskaniu zgody właściwego organu (Starosty) oraz po akceptacji administatora rzeki (w przypadku Białej Przemszy będzie to RZGW Gliwice, a w przypadku większości dopływów Białej Przemszy ŚZMiUW Katowice). Oczywiście jest jeszcze jeden aspekt takiej sprawy – zanieczyszczanie brzegów gruzem.  Działanie takie traktowane jest jako wykroczenie (jak każde zaśmiecenie w miejscach do tego nieprzeznaczonych) i jest ścigane przez odpowiednie organy, np. Policję, Straż Miejska, które należy niezwłocznie powiadomić o zaobserwowanym zajściu. Ponadto należy poinformować o wyrzucaniu śmieci i gruzu do rzeki właściwy terenowo Urząd Miasta lub Gminy.

Ponadto o zaistniałej sytuacji należy poinformować pilnie poinformować użytkownika rybackiego (bezpośrednio Polski Związek Wędkraski w Katowicach lub poprzez Społeczną Straż Rybacką). Dokumentację zdjęciową z opisem obserwacji powinno się również przekazać do administratora rzeki i właściwy terenowo Urząd Miasta lub Gminy.

Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska poinformujmy również pilnie w przypadku zauważenia podejrzanych, często ukrytych, rur odprowadzających ścieki do rzeki.

Oczywiście w dalszym ciągu możecie sprawy związane z dewastacją środowiska w zlewni Białej Przemszy zgłaszać do nas bezpośrednio na e-mail: kontakt@bialaprzemsza.pl . Dobrze opisane informacje wraz ze zdjęciami i najlepiej załącznikiem mapowym przekażemy niezwłocznie właściwym instytucjom.

Mam nadzieję że powyższy tekst zachęci czytelników naszej strony do aktywnego i śmiałego interweniowania w przypadkach zagrożenia dla środowiska naturalnego. Pamiętajmy że w przypadkach takich jak: śmiecenie, niszczenie wód, brzegów (np. przez quady), częste wiosną wypalanie traw, podstawą jest szybkie telefoniczne zgłoszenie na Policję lub Straż Miejską

Poniżej znajdziecie wybrane ważne numery telefonów oraz linki:

Policja:

Posterunek Sławków – (32) 368 02 04 ‎
Komisariat Sławków  – (32) 293 10 16 ‎
Komisariat Klucze     – (32) 649 44 00
Komisariat Bukowno   -(32) 649 33 00 ‎

Straż Miejska:

Sławków    – (32) 293 11 67
Sosnowiec – (32) 266 37 83

Komenda Wojewódzka PSR w Katowicach
Komendant Wojewódzki: Paweł Ziebura –  (32) 207 78 19,  508 052 778

Dział Ochrona Wód PZW Katowice – (32) 203 84 92, (32) 203 81 12

 

Przy pisaniu artykułu korzystałem z informacji ze stron:

Klub Gaja (www.klubgaja.pl )

www.ekointerwencje.org.pl

 

Udostępnij
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •